Aya atwani direzh bet?

satogrowth kurdish

Aya atwani direzh bet?

Bale atwani direzh bet! Agar haz akayt direzh bet, dilet naxosha, wa khamet haya ka kurtit, esta bashterin darman dar hatuwa bo balatan.

Aya zaniwta: ka atwani balat direzh kayt babonaye geneticawa.

S.G Inc. bashterin darmani bo bala chak kirduwa.
“satogrowth bashterin darmana bo direzh buni ba qudrati drus kirawa” satogrowth baquwaterin darmana ka sabat kirawa bo direzh buni bala.

Missioni ema:
Ema bashterin keemat adayan ba khalkakanman.

Ema ba khalkakanman qanayat adayan ka rasta ka chon nusrawa.

Ema bo qanayat kirdin legal rastbuni la classeki barzin.

Khalkakanman parbadil yarmeti darawan.

Ema jawabi balashman laya.

Ema eishakanman zor rake wa la hich shawanikika naydozitawa.

S-G inc. zor bash qalam dirawa. Ema legal khalkakanman bashterin darmanyan peadain. Ema mawaye se sal nawman 600% zor buwa. SG Inc. das peakat bam keemataw legal bam bashyaye bo khalkakani.

Agar bitewe dukanakat bashbet; abet darmana ki bashet habet bo khalkakantan.
Ema teagain ka zor muhima bo khalkakanman ka awan am darmanayan badilbet wa hamu jarik bekarin.

SatoGrowth Inc.